Акціонерам

Повідомлення

Останні новини

03.01.2019
НОВИНКА! Хліб "Тостовий"

12.11.2018
ЧИ МОЖНА ЇСТИ ХЛІБ КОЛИ СИДИШ НА ДІЄТІ? ЧИМ КОРИСНИЙ ХЛІБ?

07.06.2018
ДОБРИЙ ХЛІБ НА ЧИСТІЙ ВОДІ!

04.05.2018

Про зміну поточного рахунку ПрАТ "Новоград-Волинський хлібозавод"

Нагороди

Нагороди Bakery Ukraine - 2017
Диплом ГРАН-ПРІ

28.03.2014

Повідомлення про результати проведення загальних зборів акціонерів

26 березня 2014 року відбулись чергові загальні збори акціонерів. На зборах були розгянуті наступні питання порядку денного: 
1. Затвердження регламенту загальних зборів та прийняття рішення з питань порядку проведення зборів. 
2. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії. 
3. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
4. Звіт голови наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
5. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків ревізійної комісії. 
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік. 
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік. 
8. Про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження загального розміру річних дивідендів та розміру дивідендів на одну акцію. 
9. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства. 
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 
12. Затвердження змін до Положень Товариства. 
13. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік. 
14. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства. 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ: 
З першого питання порядку денного одноголосно провести голосування з усіх питань порядку денного за допомогою бюлетенів для голосування, з питання 10 порядку денного - шляхом кумулятивного голосування за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування. Затвердити регламент загальних зборів: основна доповідь – до 15 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; виступи в дебатах – до 3 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин, голосування – 5 хвилин, кумулятивне – до 15 хвилин. 
З другого питання порядку денного одноголосно обрати Хролович Людмилу Петрівну, Савчук Наталію Анатоліївну, Музичука Володимира Михайловича, Гордійчука Володимира Дмитровича до складу лічильної комісії Товариства. Встановити, що обраний склад лічильної комісії Товариства здійснюватиме свої повноваження до прийняття загальними зборами рішення про обрання нового складу лічильної комісії Товариства. 
З третього питання порядку денного одноголосно затвердити звіт Генерального директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. 
З четвертого питання порядку денного одноголосно затвердити звіт голови Наглядової ради про роботу за 2013 рік. 
З п’ятого питання порядку денного одноголосно затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 рік. 
З шостого питання порядку денного затвердити річний звіт та баланс товариства за 2013 рік. 
З сьомого питання порядку денного одноголосно 75 % чистого прибутку направити на виплату дивідендів, 25 % – на розвиток виробництва. 
З восьмого питання порядку денного одноголосно затвердити: сума дивідендів – 1079250 грн.; на 1 акцію – 0,34816403 грн. Початок виплати дивідендів – 26.03.2014 року. Виплата проводиться до 26.09.2014 року грошима шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або виплатою в касі Товариства. 
З дев’ятого питання порядку денного одноголосно припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Мізернюк Ольги Володимирівни, Портянка Андрія Сергійовича, Парий Людмили Миколаївни, Бучинської Надії Володимирівни, Смажука Володимира Кузьмовича, Сербін Віри Олексіївни, Мосійчука Володимира Васильовича. 
З десятого питання порядку денного одноголосно кумулятивним голосуванням обрано членів Наглядової ради: Бучинську Н.В., Мізернюк О.В., Мосійчука В.В., Портянко А.С., Парий Л.М., Сербін В.О., Смажука В.К. 
З одинадцятого питання порядку денного затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального директора Портянко Сергія Федоровича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 
З дванадцятого питання порядку денного одноголосно внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів від 17.03. 2011 року, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Мізернюк Ольгу Володимирівну та секретаря загальних зборів Шинкарук Людмилу Анатоліївну підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. 
З тринадцятого питання порядку денного одноголосно затвердити план розвитку товариства на 2014 рік. 
З чотирнадцятого питання порядку денного одноголосно доручити Наглядовій раді прийняти рішення про укладення договору з АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо отримання фінансування у вигляді кредитів. 

Генеральний директор товариства 
 
/З повним текстом протоколу можна ознайомитись тут: Протокол №18.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
© 2012 ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод". Розроблено ТОВ "Емкон"