Акціонерам

Повідомлення

Останні новини

03.01.2019
НОВИНКА! Хліб "Тостовий"

12.11.2018
ЧИ МОЖНА ЇСТИ ХЛІБ КОЛИ СИДИШ НА ДІЄТІ? ЧИМ КОРИСНИЙ ХЛІБ?

07.06.2018
ДОБРИЙ ХЛІБ НА ЧИСТІЙ ВОДІ!

04.05.2018

Про зміну поточного рахунку ПрАТ "Новоград-Волинський хлібозавод"

Нагороди

Нагороди Bakery Ukraine - 2017
Диплом ГРАН-ПРІ

19.02.2015

Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів

Публічного акціонерного товариства «Новоград-Волинський хлібозавод»

місцезнаходження: 11701, вул. Радянська (Героїв Майдану) буд.10, м. Новоград-Волинський, Житомирська обл.

Дата проведення зборів: 25 березня 2015 року. Початок зборів: 11-00 годин, місце проведення зборів: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Герцена, 46  (автопарк товариства, кім.№2).

        Реєстрація акціонерів (представників) для участі у зборах - 25 березня  2015 р. - з 09:00 до 10:45 за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Герцена, 46.

        Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах на 24 годину 19 березня 2015 року.

 

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.

2. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.

4. Звіт голови наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік.

8. Про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження загального розміру річних дивідендів та розміру дивідендів на одну акцію.

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.           

10. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

2014р.

попередній 2013р.

Усього активів

10411

10625

Основні засоби

6298

6051

Довгострокові фінансові інвестиції

18

18

Запаси

1780

1143

Сумарна дебіторська заборгованість

2222

1620

Грошові кошти та їх еквіваленти

34

1719

Нерозподілений прибуток

6299

6652

Власний капітал

7301

7654

Статутний капітал

775

775

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

2918

2607

Чистий прибуток (збиток)

727

1439

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3099832

3099832

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працюючих на кінець періоду (осіб)

276

273

         Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Радянська (Героїв Майдану) буд.10, каб.№1, в робочий час: з 8 год.00 хв. по 17 год. 00 хв., обідня перерва: з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв., а також і в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальна особа корпоративний секретар – Шинкарук Л.А., тел.  (04141) 5-30-04.

Повідомлення про Збори акціонерів опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» №34 від 19.02.2015 р.

                                                                                                  Голова Наглядової ради Мізернюк О.В.

 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
© 2012 ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод". Розроблено ТОВ "Емкон"