Акціонерам

Повідомлення

Останні новини

03.01.2019
НОВИНКА! Хліб "Тостовий"

12.11.2018
ЧИ МОЖНА ЇСТИ ХЛІБ КОЛИ СИДИШ НА ДІЄТІ? ЧИМ КОРИСНИЙ ХЛІБ?

07.06.2018
ДОБРИЙ ХЛІБ НА ЧИСТІЙ ВОДІ!

04.05.2018

Про зміну поточного рахунку ПрАТ "Новоград-Волинський хлібозавод"

Нагороди

Нагороди Bakery Ukraine - 2017
Диплом ГРАН-ПРІ

10.02.2016

Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів

Публічного акціонерного товариства «Новоград-Волинський хлібозавод»

Місцезнаходження: 11701, вул. Героїв Майдану буд. 10, м. Новоград-Волинський, Житомирська обл.

Дата проведення зборів: 16 березня 2016 року. Початок зборів: 11-00 годин, місце проведення зборів: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Герцена, 46 (автопарк товариства, кім. №2).

Реєстрація акціонерів (представників) для участі у зборах - 16 березня  2016 р. - з 09:00 до 10:45 за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Герцена,46, кім. №2.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах на 24 годину 10 березня 2016 року.

 

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.

2. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік.

4. Звіт голови наглядової ради Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії.

6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.

8. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства.

9. Внесення змін, затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

13.Про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження загального розміру річних дивідендів та розміру дивідендів на одну акцію.

14. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

  Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний  2015р. 

попередній 2014р.

Усього активів

14447

10411

Основні засоби

6876

6298

Довгострокові фінансові інвестиції

18

18

Запаси

2171

1780

Сумарна дебіторська заборгованість

3253

2222

Грошові кошти та їх еквіваленти

2072

34

Нерозподілений прибуток

10011

6299

Власний капітал

11013

7301

Статутний капітал

775

775

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

3434

2918

Чистий прибуток (збиток)

4003

727

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3099832

3099832

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працюючих на кінець періоду (осіб)

257

276

         Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану буд.10, каб. №1, в робочий час: з 8 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв., обідня перерва: з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв., а також в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальна особа - корпоративний секретар Шинкарук Л.А., тел.  (04141) 5-30-04.

                                                                                                                     Голова Наглядової ради              Мізернюк О.В.

 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
© 2012 ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод". Розроблено ТОВ "Емкон"