Акціонерам

Повідомлення

Останні новини

03.01.2019
НОВИНКА! Хліб "Тостовий"

12.11.2018
ЧИ МОЖНА ЇСТИ ХЛІБ КОЛИ СИДИШ НА ДІЄТІ? ЧИМ КОРИСНИЙ ХЛІБ?

07.06.2018
ДОБРИЙ ХЛІБ НА ЧИСТІЙ ВОДІ!

04.05.2018

Про зміну поточного рахунку ПрАТ "Новоград-Волинський хлібозавод"

Нагороди

Нагороди Bakery Ukraine - 2017
Диплом ГРАН-ПРІ
22.02.2017

Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів

Публічного акціонерного товариства «Новоград-Волинський хлібозавод»

 Місцезнаходження: 11701, вул. Героїв Майдану, буд.10, м.Новоград-Волинський, Житомирська обл.

Дата проведення зборів: 27 березня 2017 року. Початок зборів: 11-00 година, місце проведення зборів: Житомирська обл.,  м. Новоград-Волинський, вул.Герцена, 46  (автопарк товариства, кім.№2).

 Реєстрація акціонерів (представників) для участі у зборах - 27 березня  2017 року - з 09:00 до 10:45 за адресою: Житомирська область,м. Новоград-Волинський, вул.Герцена,46, кім.№2.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах на 24 годину

 21 березня 2017 року.

 

 

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.

2. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік,    

     прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності товариствана    

      2017 рік.

3. Звіт голови наглядової ради Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.   

    Затвердження висновків ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.  Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

6.Про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження розміру річних дивідендів.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

9.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства,  

    встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових

    договорів зГоловою та членами Наглядової ради.

10. Внесення змін в цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії, шляхом підписання

      Додаткової угоди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з  

      Головою та членами Ревізійної комісії.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом

      не більше як одного року з дати прийняття рішення.

      

       Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул.Героїв Майдану буд.10, каб.№2, в робочий час: з 8 год.00 хв. до 17 год. 00 хв., обідня перерва: з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв., а також в день зборів за місцем їх проведення.  Інформація щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства: www.nvhlib.com.ua. Відповідальна особа – генеральний директор Портянко С.Ф., каб. №2 тел.  (04141) 5-34-04, 5-22-72.

 

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ПО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.

Проект рішення:

 Обрати Савчук Наталію Анатоліївну, Яцук Світлану Миколаївну, Макарчука Юрія Степановича до складу лічильної комісії Товариства.

Затвердити регламент загальних зборів: основна доповідь – до 15 хвилин; співдоповідь – до 5  хвилин; виступи в дебатах – до 3 хвилин; відповіді на запитання  –  до 5 хвилин, голосування – 5 хвилин, з питання 8 порядку денного - шляхом кумулятивного голосування за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.

 

2.Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності товариствана 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Затвердити основні напрями діяльності товариства на 2017 рік.

 

3. Звіт голови наглядової ради Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт голови Наглядової ради про роботу за 2016 рік.

 

4.Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.

 

5.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт товариства за 2016 рік. 39,8% чистого прибутку направити на виплату дивідендів, 60,2%  – на розвиток товариства.

 

6.Про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

Сума дивідендів за 2016 рік становить 1240 тис. грн.; на 1 акцію – 0,40 грн. Виплата проводиться протягом 6 місяців грошима, шляхом перерахування коштів Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок відкритий в Розрахунковому центрі, з подальшим зарахуванням на рахунки депозитарних установ для перерахуванням особам, які мають право на отримання доходів передбачених договором  з Депозитарною установою.

 

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Мізернюк Ольги Володимирівни, Портянко Андрія Сергійовича, Сербін Віри Олексіївни, Смажука Володимира Кузьмовича, Мосійчука Володимира Васильовича, Парий Людмили Миколаївни,  Бучинської Надії Володимирівни.

 

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

Мізернюк Ольга Володимирівна, Портянко Андрій Сергійович, Сербін Віра Олексіївна, Смажук Володимир Кузьмович, Захаров Богдан Анатолійович, Парий Людмила Миколаївна,  Бучинська Надія Володимирівна.

 

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановити їм щомісячну винагороду в розмірі місячної тарифної ставки робітника І розряду встановленої в Товаристві. Уповноважити Генерального директора Портянко Сергія Федоровича на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

 

10. Внесення змін в цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії, шляхом підписання Додаткової угоди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Внести зміни в цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії, шляхом підписання Додаткової угоди, виклавши п.3.2.1.в новій редакції: виплачувати особі щоквартально винагороду в розмірі місячної тарифної ставки робітника І розряду встановленої в Товаристві. Обрати генерального директора Портянко Сергія Федоровича для підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної ради.

 

11.  Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року.

Проект рішення:

11.1.Схвалити отримання кредиту протягом року в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у розмірі до 4 млн. грн. для придбання та встановлення енергозберігаючого обладнання.

Надати повноваження Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення, узгодивши з Наглядовою радою всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів.

11.2. Надати повноваження Генеральному директору Портянко Сергію Федоровичу на підписання договору з ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» на постачання борошна на суму 10 млн.грн.

                                                                                                                          Голова Наглядової ради  Мізернюк О.В.

 

Назад
© 2012 ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод". Розроблено ТОВ "Емкон"