Акціонерам

Повідомлення

Останні новини

08.07.2021
Міжнародна агропромислова виставка "Агро-2021"

15.02.2021
Подяка нашим водіям!

12.11.2020
ЧЕРГОВІ ПЕРЕМОГИ ХЛІБОЗАВОДУ

06.10.2020
Підтримка військових в зоні ООС.

Нагороди

Нагороди BAKKERY UKRAINE - 2020
Нагороди Bakery Ukraine - 2019
10.02.2022

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР ПрАТ “НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”

Приватне акціонерне товариство «Новоград-Волинський хлібозавод» код за ЄДРПОУ 00377785 (далі – Товариство), місцезнаходження: 11701, вул. Героїв Майдану, буд.10, м.Новоград-Волинський, Житомирська обл., повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 25 березня 2022 року.

Початок зборів: 10-30 год., місце проведення зборів: 11701, Житомирська обл.,  м. Новоград -

Волинський, вул.Герцена, 46  (автопарк товариства, кім.№2)

Реєстрація акціонерів (представників) для участі у зборах - 25 березня  2022 року - з 08:30 до 10:15 за адресою: 11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул.Герцена, 46  (автопарк товариства, кім.№2). Відповідно до абз.3 ч.3 ст.40 Закону України “Про акціонерні товариства” акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах – станом на 24 годину 21 березня 2022 року.

 

Проект порядку денного

(перелік питань разом з проектом рішень

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

 

1. Про обрання лічильної комісії  та припинення її повноважень.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Савчук Наталії Анатоліївни, Бучинської Надії Володимирівни, Яцук Світлани Миколаївни.

2. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2021 рік. Затвердити основні напрями діяльності товариства на 2022 рік.

3. Звіт голови наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт голови Наглядової ради про роботу за 2021 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.  Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік. Чистий прибутку, отриманий Товариством за 2021 рік, направити на модернізацію виробництва та погашення кредиту.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Смажука Володимира Кузьмовича,  Сербін Віри Олексіївни, Захарова Богдана Анатолійовича, Войцехівського Віталія Івановича.

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

7. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання  договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення: Встановити, що голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на оплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Портянко Сергія Федоровича на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

8. Про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та громадських формувань про види діяльності.

Проект рішення:

В зв’язку з виробничою необхідністю внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та громадських формувань щодо види діяльності, а саме: додати наступні види діяльності:

47.24.Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах;

47.29.  Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;

77.11.  Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.   

9. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме - отримання кредиту в АТ «Ощадбанк» у розмірі до 15 млн. грн. на поповнення обігових коштів.

Надати Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу повноваження на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення, за умови погодження Наглядовою радою всіх інших умов цих договорів/додаткових угод та інших документів.

2. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме - отримання кредиту в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у розмірі до 15 млн. грн. на поповнення обігових коштів.

Надати Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу повноваження на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення, за умови погодження Наглядовою радою всіх інших умов цих договорів/додаткових угод та інших документів.

3. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме - отримання кредиту в АБ «Укргазбанк» у розмірі до 15 млн. грн. на поповнення обігових коштів.

Надати Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу повноваження на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення, за умови погодження Наглядовою радою всіх інших умов цих договорів/додаткових угод та інших документів.

4. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме - отримання кредиту в АБ «Укрексімбанк» у розмірі до 15 млн. грн. на поповнення обігових коштів.

Надати Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу повноваження на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення, за умови погодження Наглядовою радою всіх інших умов цих договорів/додаткових угод та інших документів.

5. Надати згоду на укладання Товариством договору з  ТОВ “АТБ-Маркет” на  поставку хлібобулочних виробів  на суму до 15 млн.грн. на рік.

Надати Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу повноваження на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення, за умови погодження Наглядовою радою всіх інших умов цих договорів/додаткових угод та інших документів.

 

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

     - керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, статут юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах;

     - представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з чинним законодавством України, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах.

         При голосуванні такий представник обов'язково зазначає в бюлетені повне найменування (прізвище, ім`я, по батькові) акціонера-довірителя та свої прізвище, ім'я та по батькові, з поміткою про те, що він діє на підставі довіреності.

        Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

      Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

     Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, а також з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закон України «Про акціонерні товариства», звертатися за місцезнаходженням Товариства: 11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 10, каб. №1, в робочий час: з 8 год.00 хв. до 17 год. 00 хв., обідня перерва: з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв., а в день проведення загальних  зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Портянко Сергій Федорович. Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

   Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного та/або прізвище, ім’я, по батькові кандидатів до складу Наглядової ради, кількість та тип належних їм акцій Товариства, а також інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Товариства Портянко Сергія Федоровича за наведеним нижче номером телефону.

    Якщо виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам, дивіденди перераховуються на рахунки акціонерів. В зв'язку з цим, акціонери зобов'язані звернутись до Товариства та надати копії паспорта, ідентифікаційного коду та реквізитів для отримання дивідендів за 2021 рік.

    Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 02.02.2022 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 3099832 штуки, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 2923303 штуки.

    Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://nvhlib.com.ua.

     Довідки за телефоном: (04141) 3-55-83, 3-55-69.

     З повагою, Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний   2021р.

попередній 2020р.

Усього активів

35252

30158

Основні засоби

21562

21247

Запаси

4727

3413

Сумарна дебіторська заборгованість

4962

2974

Гроші та їх еквіваленти

3861

2299

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

22094

22027

Власний капітал

23096

23029

Зареєстрований (статутний) капітал

775

775

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

12157

7130

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1392

3041

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3099832

3099832

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,449

0,981


Назад
© 2012 ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод". Розроблено ТОВ "Емкон"