Акціонерам

Повідомлення

Останні новини

08.07.2021
Міжнародна агропромислова виставка "Агро-2021"

15.02.2021
Подяка нашим водіям!

12.11.2020
ЧЕРГОВІ ПЕРЕМОГИ ХЛІБОЗАВОДУ

06.10.2020
Підтримка військових в зоні ООС.

Нагороди

Нагороди BAKKERY UKRAINE - 2020
Нагороди Bakery Ukraine - 2019
09.02.2021

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР ПрАТ “НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”

Приватне акціонерне товариство «Новоград-Волинський хлібозавод» код за ЄДРПОУ 003777785 (далі – Товариство), місцезнаходження: 11701, вул. Героїв Майдану, буд.10, м.Новоград-Волинський, Житомирська обл., повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 26 березня 2021 року.

Початок зборів: 10-30 година, місце проведення зборів: 11701, Житомирська обл.,  м. Новоград-Волинський, вул.Герцена, 46  (автопарк товариства, кім.№2)

Реєстрація акціонерів (представників) для участі у зборах - 26 березня  2021 року - з 08:30 до 10:15 за адресою: 11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул.Герцена, 46  (автопарк товариства, кім.№2). Відповідно до абз.3 ч.3 ст.40 Закону України “Про акціонерні товариства” акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах – станом на 24 годину 22 березня 2021 року.

 

Проект порядку денного

(перелік питань разом з проектом рішень

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

 

1. Про обрання лічильної комісії  та припинення її повноважень.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Савчук Наталії Анатоліївни, Боднар Любові Миколаївни, Яцук Світлани Миколаївни.

2. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2020 рік. Затвердити основні напрями діяльності товариства на 2021 рік.

3. Звіт голови наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт голови Наглядової ради про роботу за 2020 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.  Розподіл прибутку Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік. З чистого прибутку, отриманого Товариством за 2020 рік, 1084941,20 грн. направити на виплату дивідендів, решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

5. Про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження розміру дивідендів та способу виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити загальний розмір  річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2020 році загальною сумою 1084941,20 грн. Затвердити розмір дивідендів з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства - 0,35 грн. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам.

6. Затвердження Положення про виплату дивідендів.

 Проект рішення: Затвердити Положення про виплату дивідендів.

7. Надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.

Проект рішення:

 Надати згоду на укладання договору на 2021 рік з  ТОВ “АТБ-Маркет” на  поставку хлібобулочних виробів  на суму до 18 млн.грн.

 

Надати Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу повноваження на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення, за умови погодження Наглядовою радою всіх інших умов цих договорів/додаткових угод та інших документів.

 

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

     - керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, статут юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах;

     - представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з чинним законодавством України, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах.

         При голосуванні такий представник обов'язково зазначає в бюлетені повне найменування (прізвище, ім`я, по батькові) акціонера-довірителя та свої прізвище, ім'я та по батькові, з поміткою про те, що він діє на підставі довіреності.

        Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

      Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 10, каб. №1, в робочий час: з 8 год.00 хв. до 17 год. 00 хв., обідня перерва: з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв., а в день проведення загальних  зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Портянко Сергій Федорович. Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Товариства Портянко Сергія Федоровича за наведеним нижче номером телефону.

Якщо виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам, дивіденди перераховуються на рахунки акціонерів. В зв'язку з цим, акціонери зобов'язані звернутись в ПрАТ для надання копій паспорта, ідентифікаційного коду та реквізитів для отримання дивідендів за 2020 рік.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 03.02.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 3099832 штуки, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 2915269 штук.

У зв'язку із припиненням  провадження діяльності депозитарної установи ТОВ “ДЖЕРОМ СЕКЬЮРИТИЗ”, Наглядовою радою товариства (протокол № 12 від 14.09.2020р.) прийнято рішення  про укладання Договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників № 96-Е/20 від 17 вересня 2020 року з депозитарною установою ТОВ “УКРЕКОБУДІНВЕСТ, згідно вимог Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі.

Увага! Акціонери, які згідно із ЗУ “Про депозитарну систему України” не уклали від власного імені договір з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цінних паперах, не беруть участь у голосуванні. З цього питання звертатися до ТОВ “Укрекобудінвест” (т.(044) 379-29-23).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://nvhlib.com.ua.

Довідки за телефоном: (04141) 3-55-83, 3-55-69.

З повагою, Наглядова рада

 

  Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

2020р.

попередній 2019р.

Усього активів

30161

29782

Основні засоби

21247

18116

Запаси

3413

2848

Сумарна дебіторська заборгованість

2977

4180

Гроші та їх еквіваленти

2299

3025

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

22036

20879

Власний капітал

23037

21881

Зареєстрований (статутний) капітал

775

775

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

7124

7901

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

3050

5171

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3099832

3099832

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,984

1,669

Назад
© 2012 ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод". Розроблено ТОВ "Емкон"