Акціонерам

Повідомлення

Останні новини

15.02.2021
Подяка нашим водіям!

12.11.2020
ЧЕРГОВІ ПЕРЕМОГИ ХЛІБОЗАВОДУ

06.10.2020
Підтримка військових в зоні ООС.

15.05.2020
НОВИНКА! Хліб "Тостовий висівковий"

Нагороди

Нагороди BAKKERY UKRAINE - 2020
Нагороди Bakery Ukraine - 2019
27.02.2020

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР ПрАТ “НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”

Приватне акціонерне товариство «Новоград-Волинський хлібозавод», код ЄДРПОУ 00377785 (далі – Товариство), місцезнаходження: 11701, вул. Героїв Майдану, буд.10, м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 30 березня 2020 року.

Початок зборів: 10-30 година, місце проведення зборів: 11701, Житомирська обл.,  м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, 10 ( каб. №14).

Реєстрація акціонерів (представників) для участі у зборах - 30 березня  2020 року - з 08:30 до 10:15 за адресою: 11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану,10, каб.№14. Відповідно до абз.3 ч.3 ст.40 Закону України “Про акціонерні товариства” акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах – станом на 24 годину 24 березня 2020 року.

 

Проект порядку денного

(перелік питань разом з проектом рішень

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

 

1. Про обрання лічильної комісії  та припинення її повноважень.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Савчук Наталії Анатоліївни, Щелупанової Світлани Володимирівни, Яцук Світлани Миколаївни.

2. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2019 рік. Затвердити основні напрями діяльності товариства на 2020 рік.

3. Звіт голови наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт голови Наглядової ради про роботу за 2019 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.  Розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік. З чистого прибутку, отриманого Товариством за 2019 рік, 1580914 грн. направити на виплату дивідендів, решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

5. Про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження розміру дивідендів та способу виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити загальний розмір  річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2019 році загальною сумою 1580914 грн. Затвердити розмір дивідендів з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства - 0,51 грн. Здійснити виплату дивідендів через Депозитарну систему України.

6. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

 Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положення «Про Наглядову раду» шляхом викладення його в новій редакції. Рішення набирає чинності з 01.05.2020 року.

7. Встановлення розміру винагороди голові та заступнику голови Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та заступником голови Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання  договорів з Головою та заступником голови Наглядової ради.

Проект рішення: Встановити, що голова та заступник голови Наглядової ради здійснюють свої повноваження на оплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та заступником голови Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Портянко Сергія Федоровича на підписання договорів з Головою та заступником голови Наглядової ради Товариства. Рішення набирає чинності з 01.05.2020 року.

8. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

 Надати згоду на укладання договору на 2020 рік з  ТОВ “АТБ-Маркет” на  поставку хлібобулочних виробів  на суму до 18 млн.грн.

Надати Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу повноваження на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення, за умови погодження Наглядовою радою всіх інших умов цих договорів/додаткових угод та інших документів.

 

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

     - керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, статут юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах;

     - представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з чинним законодавством України, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах.

         При голосуванні такий представник обов`язково зазначає в бюлетені повне найменування (прізвище, ім`я, по батькові) акціонера-довірителя та свої прізвище, ім`я та по батькові, з поміткою про те, що він діє на підставі довіреності.

        Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

      Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 10, каб. №1, в робочий час: з 8 год.00 хв. до 17 год. 00 хв., обідня перерва: з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв., а в день проведення загальних  зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Портянко Сергій Федорович. Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Товариства Портянко Сергія Федоровича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 07.02.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 3099832 штуки, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 2929886 штук.

Увага! Акціонери, які згідно із ЗУ “Про депозитарну систему України” не уклали від власного імені договір з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цінних паперах, не беруть участь у голосуванні. З цього питання звертатися до ТОВ “Джером Секьюритиз” (т.(044) 590-30-09).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://nvhlib.com.ua.

Довідки за телефоном: (04141) 3-55-83, 3-55-69.

З повагою, Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)


Найменування показника

Період

звітний

2019р.

попередній 2018р.

Усього активів

29782

25255

Основні засоби

18116

15697

Запаси

2848

2654

Сумарна дебіторська заборгованість

4180

4038

Гроші та їх еквіваленти

3025

2279

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

20879

17385

Власний капітал

21881

18387

Зареєстрований (статутний) капітал

775

775

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

7901

6868

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

5171

4747

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3099832

3099832

Чистий прибуток (збуток) на одну просту акцію (грн.)

1,669

1,531

Назад
© 2012 ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод". Розроблено ТОВ "Емкон"