Акціонерам

Повідомлення

Останні новини

15.05.2020
НОВИНКА! Хліб "Тостовий висівковий"

14.05.2020
НОВИНКА! Хліб "Ароматний"

21.11.2019
Чи справді шкідливий хліб на дріжджах?

24.07.2019
НОВИНКА! Хліб "Смакота" та Батон "Молочний"

Нагороди

Нагороди Bakery Ukraine - 2019
Нагороди Bakery Ukraine - 2019
14.02.2019

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР ПрАТ “НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”

Приватне акціонерне товариство «Новоград-Волинський хлібозавод» (далі – Товариство)

Місцезнаходження: 11701, вул. Героїв Майдану, буд.10, м.Новоград-Волинський, Житомирська обл.

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 26 березня 2019 року.

Початок зборів: 11-00 година, місце проведення зборів: 11709, Житомирська обл.,  м. Новоград-Волинський, вул.Герцена, 46  (автопарк товариства, кім.№2).

Реєстрація акціонерів (представників) для участі у зборах - 26 березня  2019 року - з 09:00 до 10:45 за адресою: 11709, Житомирська область,м. Новоград-Волинський, вул.Герцена,46, кім.№2. Відповідно до абз.3 ч.3 ст.40 Закону України “Про акціонерні товариства” акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах – станом на 24 годину 20 березня 2019 року.

 

Проект порядку денного

(перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування), щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

 1. Про обрання лічильної комісії  та припинення її повноважень.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Савчук Наталії Анатоліївни, Щелупанової Світлани Володимирівни, Корнійчук Валентини Арсенівни.

2. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Затвердити основні напрями діяльності товариства на 2019 рік.

3. Звіт голови наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт голови Наглядової ради про роботу за 2018 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.  Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. З чистого прибутку, отриманого Товариством за 2018 рік, 1580736 грн. направити на виплату дивідендів, решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

5. Про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження розміру дивідендів та способу виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити загальний розмір  річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2018 році загальною сумою1580736 грн. Затвердити розмір дивідендів з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства - 0,5099 грн. Здійснити виплату дивідендів через депозитарну систему України.

6. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Мізернюк Ольги Володимирівни,  Сербін Віри Олексіївни, Смажука Володимира Кузьмовича, Захарова Богдана Анатолійовича, Бучинської Надії Володимирівни.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

8. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підсання  договорів зГоловою та членами Наглядової ради.

Проект рішення: Встановити, що голова та члени Налядової ради здійснюють свої повноваження на оплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Портянко Сергія Федоровича на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

9. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

1) Надати згоду на отримання кредиту в АТ «Ощадбанк» у розмірі до 3 млн. грн. на поповнення обігових коштів для виконання Плану розвитку товариства на 2019 рік.

2) Надати згоду на укладання договору з  ТОВ “АТБ-Маркет” на  поставку хлібобулочних виробів  на суму до 15 млн.грн. на рік.

3) Надати згоду на укладання договору з ПАТ «ДПЗКУ» (Державна продовольчо-зернова корпорація України) на придбання борошна на суму до 10 млн.грн. на рік.

 Надати Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу повноваження на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення, за умови погодження Наглядовою радою всіх інших умов цих договорів/додаткових угод та інших документів.

 Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

     - керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, статут юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах;

     - представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах.

          При голосуванні такий представник обов`язково зазначає в бюлетені повне найменування (прізвище, ім`я, по батькові) акціонера-довірителя та свої прізвище, ім`я та по батькові, з поміткою про те, що він діє на підставі довіреності.

         Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

      Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 10, каб. №12, в робочий час: з 8 год.00 хв. до 17 год. 00 хв., обідня перерва: з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв., а в день проведення загальних  зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Портянко Сергій Федорович. Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, та/або прізвище, ім’я, по батькові кандидата, кількість та тип належних йому акцій Товариства та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Товариства Портянка Сергія Федоровича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 05.02.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 3099832 штуки, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 2923753 штук.

Увага! Акціонери, які згідно із ЗУ “Про депозитарну систему України” не уклали від власного імені договір з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цінних паперах, не беруть участь у голосуванні. З цього питання звертатися до ТОВ “Джером Секьюритиз” (т.(044) 590-30-09).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://nvhlib.com.ua.

Довідки за телефоном: (04141) 3-55-83, 3-55-69.

   Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

2018р.

попередній 2017р.

Усього активів

25255

22004

Основні засоби

15697

13847

Запаси

2654

2273

Сумарна дебіторська заборгованість

4038

3823

Гроші та їх еквіваленти

2279

1993

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

17385

14213

Власний капітал

18387

15215

Зареєстрований (статутний) капітал

775

775

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

1279

Поточні зобов’язання і забезпечення

6868

5510

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

4747

3937

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3099832

3099832

Чистий прибуток (збуток) на одну просту акцію (грн.)

1,53137

1,27007Назад
© 2012 ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод". Розроблено ТОВ "Емкон"