Акціонерам

Повідомлення

Останні новини

24.07.2019
НОВИНКА! Хліб "Смакота" та Батон "Молочний"

03.06.2019
Житній хліб і ЗСЖ або який хліб найкорисніший?

03.01.2019
НОВИНКА! Хліб "Тостовий"

12.11.2018
ЧИ МОЖНА ЇСТИ ХЛІБ КОЛИ СИДИШ НА ДІЄТІ? ЧИМ КОРИСНИЙ ХЛІБ?

Нагороди

Нагороди Bakery Ukraine - 2017
Диплом ГРАН-ПРІ
21.02.2018

Повідомлення про проведення річних загальних зборів

Публічного акціонерного товариства «Новоград-Волинський хлібозавод» (далі – Товариство)

Місцезнаходження: 11701, вул. Героїв Майдану, буд.10, м.Новоград-Волинський, Житомирська обл.

Дата проведення зборів: 26 березня 2018 року. Початок зборів: 11-00 година, місце проведення зборів: 11709, Житомирська обл.,  м. Новоград-Волинський, вул.Герцена, 46  (автопарк товариства, кім.№2).

Реєстрація акціонерів (представників) для участі у зборах - 26 березня  2018 року - з 09:00 до 10:45 за адресою: 11709, Житомирська область,м. Новоград-Волинський, вул.Герцена,46, кім.№2.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах – станом на 24 годину 20 березня 2018 року.

 

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Савчук Наталії Анатоліївни, Яцук Світлани Миколаївни, Мосійчука Володимира Васильовича.

2. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності товариствана 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. Затвердити основні напрями діяльності товариства на 2018 рік.

3. Звіт голови наглядової ради Товариства за 2017рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт голови Наглядової ради про роботу за 2017рік.

4.Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017рік.  Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. З чистого прибутку, отриманого Товариством, 1575 тис.грн направити на виплату дивідендів, а решту чистого прибутку у розмірі 2362 тис.грн залишити нерозподіленим.

6. Про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження розміру дивідендів та способу виплати дивідендів.

Проект рішення: Виплатити дивіденди акціонерам Товариства загальною сумою 1575 тис. грн. Затвердити розмір дивідендів на 1 акцію Товариства у сумі0,50809 грн. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України.

7. Зміна типу Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного на приватний.

8. Зміна найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Новоград-Волинський хлібозавод» на «Приватне акціонерне товариство «Новоград-Волинський хлібозавод», скорочене найменування - з «ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» на «ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод».

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Мізернюк Ольгу Володимирівну та секретаря загальних зборів Шинкарук Людмилу Анатоліївну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Портянко Сергія Федоровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та «Про Генерального директора» шляхом викладення їх в новій редакції.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної  комісії  Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії: Товариства Щелупанової Світлани Володимирівни, Музичука Володимира Михайловича, Гордійчука Володимира Дмитровича, Корнійчук Валентини Арсенівни.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради: Товариства Мізернюк Ольги Володимирівни, Портянка Андрія Сергійовича, Сербін Віри Олексіївни, Смажука Володимира Кузьмовича, Захарова Богдана Анатолійовича, Парий Людмили Миколаївни,  Бучинської  Надії  Володимирівни.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

14. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання  договорів зГоловою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Встановити, що голова Налядової ради здійснює свої повноваження на оплатній основі, а члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального директора Портянко Сергія Федоровича підписати договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

15. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

1) Надати згоду на отримання кредиту в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у розмірі до 3 млн. грн. на поповнення обігових коштів для виконання Плану розвитку товариства на 2018 рік.

2) Надати згоду на укладання договору з  ТОВ “АТБ-Маркет” на  поставку хлібобулочних виробів сумою до 15 млн.грн. на рік.

Надати Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу повноваження на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення, за умови погодження Наглядовою радою всіх інших умов цих договорів/додаткових угод та інших документів.

 

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, статут юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах;

- представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому була видана пізніше.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 10, каб. №12, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних  зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Портянко Сергій Федорович. Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та до порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, та/або прізвище, ім’я, по батькові кандидата, кількість та тип належних йому акцій Товариства та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право оскаржувати у суді рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до генерального директора Товариства Портянка Сергія Федоровича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 06.02.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 3099832 штуки, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 2924253 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://nvhlib.com.ua.

 Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

2017р.

попередній 2016р.

Усього активів

22004

17343

Основні засоби

13847

9991

Запаси

2273

1765

Сумарна дебіторська заборгованість

3823

3033

Гроші та їх еквіваленти

1993

2486

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

14213

11516

Власний капітал

15215

12518

Зареєстрований (статутний) капітал

775

775

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

1279

1495

Поточні зобов’язання і забезпечення

5510

3330

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

3937

3116

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3099832

3099832

Чистий прибуток (збуток) на одну просту акцію (грн.)

1,27007

1,00522

 

 Довідки за телефоном: (04141) 3-55-69, 3-55-83.

Наглядова рада

Назад
© 2012 ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод". Розроблено ТОВ "Емкон"